Χρήσιμα Έγγραφα

Δείτε παρακάτω την λίστα με τα Δικαιολογητικά και κατεβάστε αυτά που σας ενδιαφέρουν: 

1. Δικαιολογητικά για το Επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ – [Download]
2. Έκδοση Διαβατηρίου – Δικαιολογητικά και Διαδικασία – [Download]
3. Απαραίτητα δικαιολογητικά διαζυγίου – [Download]
4. Δικαιολογητικά για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας – [Download]
5. Σύμφωνο Συμβίωσης – απαραίτητα δικαιολογητικά – [Download]
6. Δικαιολογητικά για σύνδεση συναγερμού με την Αστυνομία – [Download]
7. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου – [Download]
8. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ – [Download]
9. Δικαιολογητικά για πιστοποιητικό γέννησης – [Download]
10. Αλλαγή Ταυτότητας – Δικαιολογητικά – [Download]
11. Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας, Δικαιολογητικά – [Download]
12. Αλλαγή Επωνύμου – Διαδικασία και Δικαιολογητικά – [Download]
13. Δικαιολογητικά για ΑΜΚΑ – [Download]
14. Δικαιολογητικά για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – [Download]
15. Άνοιγμα αποταμιευτικού λογαριασμού σε Τράπεζα – [Download]

Ένα από τα πιο χρησιμοποιούμενα έγγραφα είναι η περιβόητη Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν.1599/1986. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή .doc ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας. ► [Download]